Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2023

Teknologiaa ja tekoälyä varhaiskasvatuksen silmin

Miksi varhaiskasvatuksessa tulee pohtia tekoälyä ja teknologiaa? Mitä arvoa sellaisen tutkimisella on, mitä käytetään vain vähän menetelmänä tai oppimisen kohteena? Usein käyttö perustuu liikaa yksittäisen työntekijän kiinnostukseen. Varhaiskasvatus perustuu lapsen maailman tutkimiselle: leikkien, ihmetellen ja liikkuen. Lasten leikit sisältävät heidän ajatuksiaan ja tulkintaa ympäröivästä maailmasta. Teknologian teemat liittyvät usein lasten pelimaailmaan ja fantasiahahmoihin. Arkea helpottavat teknologiset ilmiöt ovat myös läsnä, mutta niitä ei välttämättä ole totuttu ihmettelemään ja tutkimaan. Ongelman tässä luo se, että toinen liittyy vahvasti tarinankerrontaan ja toinen todellisuuteen. Monilukutaidon yksi tärkeä sisältöalue on tutkia, mikä on totta ja mikä on tarua sekä kykyä erottaa ne toisistaan. Tällä hetkellä tekoälyn avulla voidaan luoda vahvasti totuudelta vaikuttavaa sisältöä. Jo se, että lasten kanssa tutkitaan ja tuotetaan muokattua visuaalista materiaalia, auttaa heitä myöhemmin suhtautumaan kriittisemmin netissä vastaan tuleviin kuviin ja videoihin. 

Lasten medialukutaitojen kehittäminen antaa heille valmiuksia vastuulliseen median käyttöön. Se että, tutkii kriittisesti esim. sosiaalisen median sisältöä, on tärkeä kansalaistaito. Tässä tekoäly näkyy mm. siinä millaisia sisältöjä meille tarjotaan erilaisten hakukoneiden välityksellä. Mainokset pyrkivät muokkaamaan meidän kulutustamme. Niiden avulla houkutellaan ostamaan usein tavaroita, joita emme tarvitse. 

Voidaan toki pohtia tarvitseeko näin isoja ja abstrakteja asioita pohtia lasten kanssa. Leikin kautta lapset kuitenkin itse jo pohtivat näitä teemoja. Varhaiskasvatuksen henkilökunta tuo leikkiin sisältöä auttamalla käsittelemään edellä mainittuja teemoja leikin kautta: Voimme luoda uutishuoneen, tehdä omaa sanomalehteä, luoda omia pelimaailmoja yms. Toiminnassa korostuu digitaalisten välineiden rinnalla vahvasti rakentelu ja tutkiminen. Pahvilaatikko on tässä puuhassa keskeinen apuväline. Televisio / tietokone voidaan valmistaa itse ja samalla voidaan tutkia mitä toimintoja siinä on. 

Suuri haaste digiturvataitojen näkökulmasta on pienten lasten pelaaminen ja sosiaalisen median kuluttaminen. Tämän asian tiedostaminen ja tiivis yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää. Digitaalinen pelimaailma on sekä houkutteleva että koukuttava. Lapset kohtaavat paljon sellaista, jota heillä ei ole vielä valmiuksia ymmärtää. Väkivaltainen sisältö on yhtä aikaa kiinnostavaa ja pelottavaa. Tämä näkyy ryhmissä sekä vaikeutena rentoutua että leikkien sisältöjen korostuvana väkivaltaisuutena. Vanhemmat kertovat, että nukahtaminen ja rauhoittuminen on haastavaa. 

Usein keskustelun ulkopuolelle jää kaikki se hyvä mitä teknologia tuo lisää oppimisympäristöihin. Varhaiskasvatus voi esimerkiksi osallistua etänä erilaisille opastuksille ja ohjatuille tuokioille. Karttasovellukset mahdollistavat maailman ympäri matkailun. On tärkeää, että lapset saatetaan sellaisten ilmiöiden lähelle, jotka ovat jokapäiväisiä aikuisten maailmassa. Tässä tehtävässä isoksi haasteeksi tulee varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttaminen ja kiinnostuminen teknologiaa kohtaan. Monella tavalla lapset ovat diginatiiveja enemmän kuin aikuiset, mutta kasvattajat eivät voi väistää kasvatusvastuutaan. Meidän tulee perehtyä tekoälyyn ja  teknologiaan varhaiskasvatuksen kontekstissa ja pohtia kuinka ohjaamme lapset luottavaisin mielin ja turvallisesti tulevaisuuden maailmaa kohti.

Kirjoitus ja kuvat: Kati Heinonen & Tuulia Lyytikäinen, varhaiskasvatus, Lohja

Miksi ja miten tekoälyä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen? 

Lasten luomia kuvia tekoälyä hyödyntävällä Draw things -sovelluksella tehtyn: Lähde Draw things

Miksi tekoälyä? Perustelu lapsille ja aikuisille 

Tekoäly on hyvin ajankohtainen aihe.  Se on suurelle yleisölle uusi ilmiö, josta tietoa on verrattain vähän. Julkisuudessa aihe on vuosien 2022 – 2023 aikana esiintynyt toistuvasti, välillä lähes päivittäin. Tekoäly näyttäytyy monille pelottavana asiana. Muuttaako se opiskelua ja oppimista? Viekö se työpaikat? Ja jopa, valloittaako tekoäly maailman? Avaamalla asiaa lapsille ja aikuiselle annetaan välineitä hahmottaa, mitä mahdollisuuksia aiheessa on ja mistä ilmiöistä ja aiheen piirteistä on syytä olla huolissaan tai mitä tulisi tietoisesti pohtia. 

Tiesitkö, että tekoäly on jo monessa arjen toiminnassa mukana? Tänäänkin se on tehnyt puolestasi monia päätöksiä käyttäessäsi somea ja erilaisia teknisiä laitteita ja liikkuessasi erilaisissa ympäristöissä. Ymmärrämmekö, missä ja miten tekoäly toimii ja olisiko syytä ymmärtää? 

Teollinen murros on muuttanut työn luonnetta aikaisemminkin kautta historian. Se ei vie työtä, mutta pakottaa muutokseen. Muutos on vääjäämätön. Tekoälyn mahdollisuudet vapauttavat ihmistä toimimaan sellaisessa, mihin kone ei kykene. Näin kehitys on toiminut koko ihmiskunnan historian ajan. Tekoälyn käyttäminen sellaiseen, jossa ihminen häviää sille, on perusteltua.  

Kysyimme tekoäly ChatGPT:ltä miksi tekoälystä on syytä opettaa oppilailta. Tekoälyn mukaan on syytä uskoa, että tekoälyn käyttö on tärkeä taito tulevaisuudessa. Se on väistämättömän keskeinen osa monia aloja, kuten teknologiaa, liiketoimintaa ja tiedettä. Ohjelma arvioi itsekriittisesti, että tekoälyn opiskelu rohkaisee oppilaita ajattelemaan kriittisesti ja luovasti, mikä on tärkeää kaikilla elämän aloilla. 

Tapoja avata asiaa lapsille ja aikuisille 

Tekoälyn pyöriminen julkisuudessa tarjoaa luontevan tavan nostaa tekoälyn aiheena keskusteluun luokkahuoneessa tai varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. Myös arjessa vastaan tulevat käytännön kokemukset ja ilmiöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua aiheeseen oppilaiden kanssa tai varhaiskasvatuksessa.  

Tekoälyyn kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti. Toimintalogiikkaa on hyvä avata ikätasolle sopivasti: AI for Oceans –sovelluksella kokeiltu roskien lajittelua varhaiskasvatuksessa. Kokeiluissa päiväkotiryhmässä on juteltu, kuinka tekoäly tekee virheitä ja siitä, miksi näin tapahtuu. Yhdessä on yritetty opettaa tekoälyä tarkemmaksi ja pohdittu mitä eläimille tapahtuisi, jos tällainen robotti olisi meressä oikeasti. Varhaiskasvatuksessa sekä ala- ja yläkoulussa on kokeiltu ChatGPT:llä tekstin tuottamista tekoälyn avulla.  Quick, Drawilla oppilaiden kanssa – AI –lähtöisesti voi lähestyä jo nyt monella tavalla. Käytännön kokeilut AI –pohjaisen kuvatunnistuksen, tekstintuotottamisen, musiikin teon tai kuvataiteen kautta opettavat itse aiheitta ja käynnistävät pohdinnat tekoälyn etiikasta. 

Tekoälyn taustalla onkin olennaista tutkia algoritmien suunnitteluun liittyvän logiikan lisäksi eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Tekoälyllä ei ole itsenäisesti kykyä eettis- moraaliseen pohdintaan tai moraalisesti kestävään päätöksentekoon. Se on suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessakin ihmisen tehtävä. Inhimillisyys on piirre, joka tekee ihmisestä monessa suhteessa korvaamattoman. 

Artikkelin laatijana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajia: Akseli Heikkilä, Lauri Nurmivuori, Anna-Maria Palsamäki, Timo Pietiläinen